Някои елементи от електрическата инсталация

В електрическата инсталация се осъществяват връзки между кабели, ключове, табла, електрически устройства и уреди. За да се постигне това са необходими съответните инструменти и познания.

Подготовка на кабелите

Всеки електрически уред се свързва по определен начин към електрическото захранване. Всеки от тях е снабден със съответните изводи и прекъсвачи, с които трябва да се осъществи свързването им към електрическата мрежа. Отстраняването на горната обвивка на кабелите се постига лесно с макетен нож. При срязването на външната обвивка на кабела ножът трябва внимателно да се плъзга между проводниците на кабела за да не се нарани тяхната изолация. Когато има изолационна хартия между проводниците на кабела, то тя се отстранява.

Подготовка на кабелите за монтаж

Изолацията от необходимите за свързване терминали на проводниците на кабела се отстранява със специални електротехнически клещи. Този инструмент има различни срязващи отвори за различните диаметри на проводниците.

Електротехнически клещи за зачистване на проводници и кабели

Избира се подходящият диаметър на режещ отвор, позиционира се върху проводника и се натискат ръкохватките на клещите. Внимателно се завъртат клещите за да се отдели изолацията от проводника и се изтеглят напред докато се отстрани парчето от изолацията.

Зачистване краищата на проводници и кабели

Съгласно БДС HD 308 S2:2004 за идентификация на жилата на твърди и гъвкави кабели за еднофазен консуматор синият проводник се свързва към нулата (N), кафявият проводник се свързва към фазата (L), а жълто-зеленият е заземяващ проводник (PE) и в повечето случаи се свързва към нулата.

Идентификация на жилата на твърди и гъвкави кабели

За изграждане на инсталации се използват обикновено мостов проводник за неподвижно полагане под мазилка, с плътно медно жило, с поливинилхлоридна изолация и обвивка. За да се зачистят терминалите за свързване към контакта с макетно ножче се изрязва моста между двата проводника, след което с електротехнически клещи се се зачистват краищата на проводника, които ще се свържат в последктвие към електрицеския контакт.

Зачистване на жилата на твърди и гъвкави кабели

Монтаж на монофазен щепсел и контакти тип „ШУКО”

Названието „шуко“ е съкращение от немското понятие „Schutzkontakt“ (буквално: защитен контакт), което означава, че щепселът и гнездото са снабдени със защитни заземителни контакти. Обикновено шуко присъединителите се използват във вериги с 220/230В, 50/60Хц и за токове до 16А. В помещения с вани и душове, умивални, перални, помещения с нагреватели към сауни се използват контакти специално предназначени за монтиране в такива помещения.

Контакти и щепсели Шуко

За свързването на щепсел „шуко” към кабела на съответния електрически уред, който трябва да се свързва към захранващ контакт „шуко” първо се зачиства изводите на кабела както беше показано по-горе. Щепселът се разглобява и единият винт на притискащата скоба в долния край се сваля (изображение 1). Поставя се кабелът в гнездото на притискащата скоба така, че от обвивката на кабела да се подава около милиметър към вътрешността на щепсела. Скобата се затваря и се завива притискащата скоба за да не може да се вади кабела от щепсела (изображение 2). Винтовете на щифтовете на щепсела се разхлабват и зачистените краища на синия и кафевия проводници и се вкарват в щифтовете като съответно се затягат с винтовете. Пробва се с подръпване закрепването на кабела в скобата и на проводниците в щифтовете (изображение 3). Удължената част на двата проводника се подвиват в кухините от дясно и от ляво, а щифтовете се поставят на место с винтовете надолу (изображение 4). Жълто-зеленият заземяващ кабел се подвива и закрепва с винта в средата към шуко пластините (изображение 5). Накрая се поставя горната капачка така, че закрепващия винт да мине свободно между кабелите и се затяга. Щепселът е готов за употреба.

Свързване на щепсели Шуко

Контактите „шуко” се монтират в специално направени отвори с розетки в стената. За силовата монофазна инсталация се изпозва мостов кабел с плътно медно жило, като се оставя известна дължина от кабела, която ще се използва за монтиране на контакта в стената. Преди да се започне работа по монтиране на контакта е необходимо да се изключи захранващото напрежение от електрическото табло. Зачистват се двата проводника на мостовия кабел както беше описано по-горе. Както и при захранващите кабели за уредите, така и при кабелите на инсталацията проводника с кафява изолация трябва да е свързан към фазата L (кафявата стрелка), а проводникъ със синя изолация трябва да е свързан към нулата N (синята стрелка). Синият проводник за нулата се зачиства с по-голяма дължина така, че да може се свърже и към винта на заземянащите „шуко” пластини, указан на долната фигура със зелена стрелка.

Монтаж на контакт Шуко

След като електрическите съединения към захранващия кабел са направени контактът се вкарва в розетката и се фиксира на место с двата странични винта. Включва се захранването и с фазомер се проверява дали фазата е свързана правилно.

Проверка на фазата на контакт Шуко

Монтаж на електрически ключ за осветлението

В практиката съществуват основно три вида ключове за управление (включване и изключване) на осветителни тела. Това са единични, серийни и девиаторни ключове. С първите се управлява едно осветително тяло или няколко осветителни тела едновременно. С помощта на серийните ключове могат да се управляват няколко осветителни тела най-често в две групи. За управление на осветлението в коридори и стълбища се използват девиаторни ключове. Използват се два ключа, с помощта на които осветителното тяло или група от осветителни тела могат да се управляват от две отдалечени точки на помещението, коридора или стълбището. Основното, което трябва да се знае за електрическите ключове за осветлението е, че те прекъсват и подават единствено фаза към осветителното тяло. Нулата на електрическата инсталация е закачена директно към осветителното тяло.

Ключове за управление на осветление

Схема на единичен ключ за управление на осветително тяло или група от осветителни тела:

Схема на единичен ключ за управление на осветително тяло

Схема на двоен (сериен) ключ за управление на две осветителни тела или две групи от осветителни тела:

Схема на сериен ключ за управление на осветителни тела

Схема на девиаторен ключ за управление на едно осветително тяло или група осветителни тела:

Схема на девиаторен ключ за управление на осветително тяло

Двата ключа K1 и К2 са разположени в две отдалечени точки на помещението, коридора или стълбището. Фазата се подава към средната точка на единия ключ, в случая К1, а захранването към лампата се подава от средната точка на другия ключ, в случая К2. Нулата се подава директно към лампата. Когато и двата ключа са в позиция 1, както е показано на фиг.1, лампата не получава захранване от фазата и съответно не свети. Когато единият от ключовете се превключи към противоположната клема, към лампата се подава захранване и тя светва. В случаят ключ К2 е превключен в позиция 0, както е показано на фиг.2. Ако за схемата от фиг.1 беше превключен ключ К1 към клема 0, то лампата щеше да получи захранване по горния кабел и да светне отново. За да бъде изключено захранването на лампата от схемата на фиг.2 е необходимо да се превключи който и да е ключ към противоположната клема. В случаят ако се използва ключ К1, то той се превключва към клема 0. Ако се използва ключ К2, то той се превключва към клема 1. И в двата случа захранването към лампата се прекъсва.